Łączna liczba wyświetleń

sobota, 30 listopada 2013

UE - Nowy pakiet praw proceduralnych w procesie karnym


Komisja Europejska publikuje nowy pakiet praw proceduralnych w procesie karnym
( tłumaczenie ze strony http://www.fairtrials.org/press/)

W dniu 27 listopada 2013 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet pięciu nowych działań w celu ustanowienia minimalnych norm uczciwego i rzetelnego procesu karnego w całej UE ( opisanych poniżej ) . Obejmuje ona trzy projekty dyrektyw ( w sprawie pomocy prawnej , dzieci i domniemania niewinności ) i dwa zalecenia (na pomocy prawnej i wrażliwych podejrzanych ) , i stanowi kolejny etap planu działań w zakresie praw proceduralnych ustanowiony w 2009 roku .
Fair Trials wielokrotnie wzywał do kontynuacji działań na rzecz ustanowienia efektywnych standardów minimalnych  prawa do bezstronnego procesu w UE , w tym niedawno we wspólnym liście do Viviane Reding , w lipcu 2013 r. oraz w ostatnim prospekcie określający priorytety dla przyszłych działań wymiaru sprawiedliwości w UE zidentyfikowane przez sieci sprawiedliwego procesu " wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i ekspertów w dziedzinie praw człowieka z całej UE (Legal Experts, LEAP ) . Cieszymy się ze współpracy z instytucjami UE , innych organizacji społecznych i członków LEAP podczas negocjacji w sprawie nowych przepisów , aby zapewnić zabezpieczenia praw człowieka potrzebnych do utworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Europie .

W związku z przyjęciem w latach 2010 i 2013 z pierwszych dyrektyw trzy prawa proceduralne dotyczące prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego , prawa do informacji i prawa dostępu do adwokata, komisarz UE ds. sprawiedliwości, Viviane Reding, wyjaśniła, że  te ​​środki " reprezentują  krok do przodu " we wzmocnieniu prawa do rzetelnego procesu sądowego w Europie :
1 . Pomoc prawna
Proponowana dyrektywa w sprawie pomocy prawnej ustanawia normy prawne w odniesieniu do : (i) tymczasowej pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych pozbawionych wolności , oraz (ii ) pomoc prawną zarówno w wykonującym i wydających nakaz aresztowania państw  europejskich. Pakiet zawiera również zalecenie w sprawie pomocy prawnej, które ma szerszy zakres - w tym prawa do pomocy prawnej dla wszystkich osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym. Zalecenie określa bardziej szczegółowe wytyczne dla państw członkowskich , w tym w sprawie środków i merytorycznie  stosowanych kryteriów potrzeby konkretnego podejrzanego lub oskarżonego o pomoc prawną i jakość reprezentacji prawnej pomocy .

2 . Podejrzane dzieci i osoby szczególnie zagrożone/"wrażliwe"

Proponowana dyrektywa w sprawie zabezpieczeń proceduralnych dla dzieci podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym,  do konkretnych luk dot. dzieci w systemie wymiaru sprawiedliwości . Obejmuje ona : ( i)prawo do  dostarczynia konkretnych informacji , ( ii )zaangażowanie rodziców i opiekunów , ( iii ) obowiązkowe zastępstwo procesowe , ( iv ) indywidualne oceny ochrony , edukacji, szkolenia i potrzeby integracji społecznej tych dzieci, ( v ) badania lekarskie , ( vi ) audiowizualny zapis przesłuchania , ( vii )  leczenie podczas  zatrzymania, ( viii ) szczególną staranność w dochodzeniach , ( ix ) ochronę prywatności , ( x ) osobiste stawiennictwo na rozprawie , i (xi ) pomoc prawną .

Według Komisji Europejskie, prawa osób dorosłych "szczególnie zagrożonych" nie zostały uwzględnione w zaleceniu, z powodu braku porozumienia w sprawie wspólnej definicji " osób dorosłych "szczególnie zagrożonych" . Zalecenie określa wytyczne dla państw członkowskich konieczności szybkiej identyfikacji "wrażliwych, czy szczególnie zagrożonych  podejrzanych", prawa do informacji, pomocy prawnej i pomocy medycznej, nagrania audio-wizualne z przesłuchań i potrzebę pewnych kroków które należy podjąć w odniesieniu do pozbawienia wolności osób "wrażliwych, czy szczególnie zagrożonych".

3 . Domniemanie niewinności

Proponowana dyrektywa w sprawie domniemania niewinności określa gwarancje , że (i ) domniemania winy nie można wnioskować z oficjalnych decyzji lub oświadczenia przed ostatecznym wyrokiem, ( ii )ciężar dowodu znajduje się na organach ścigania , jakakolwiek wątpliwość musi być na korzyść oskarżonego , a standardem  dowodu jest " ponad wszelką wątpliwość " , ( iii )prawo do nieoskarżania siebie i milczenia  jest gwarantowane i żadne  negatywne wnioski nie mogą być  wyciągnięte z korzystania z tych gwarancji,  oraz (iv )oskarżony ma prawo być obecny podczas procesu .

poniedziałek, 18 listopada 2013

Nadzieja umiera w Biurze RPO
Dzisiaj na FB prezes  Stowarzyszenia Przeciwko Bezprawiu zamieścił odmowną odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na prośo wywiedzenie kasacji w sprawie Jana Ptaszyńskiego, skazanego na dożywocie za podwójne zabójstwo.[i] W opowiedzi BRPO lakonicznie "informuje", że nie ma podstaw do wywiedzenia kasacji. Fakty w sprawie są dość kontrowersyjne i nie tak jednoznaczne, jak odpowiedź BRPO.  Brak merytorycznego uzasadnienia odmowy, pozbawia wnioskodawców skonfrontowania zarzutow z oceną  specjalisty w BRPO.
Historię Jana Ptaszyńskiego opowiedzieli: redaktor Elżbieta Jaworowicz w „Sprawie dla reportera” (program z dnia 15 marca 2012 r.) oraz redaktor Rafał Zalewski w „Interwencji” (programy z dnia cz. I – 20 kwietnia 2012 r., cz. II – 27 sierpnia 2012 r.),[ii] a także program „Państwo w państwie“ wyemitowany 14 października 2012 r.[iii]
Po raz enty BRPO potwierdza, że jest kolejną atrapą demokracji na niby! Kosztuje to podatników ca 40 milionow zł rocznie.
Poniżej dane statystyczne RPO za rok 2012 – żródło – oficjalna strona RPO. Krótka analiza i  parę prostych obliczeń dotyczących tych danych, potwierdza powyższe twierdzenie.

Rzecznik Praw Obywatelskich  to okrutna mega-ściema.

Do RPO wpłynęło 62 400 skarg ( w tym 28 884 "nowe") + 6251 osób zgłosiło się osobiście z wnioskiem + 29 633 telefonicznie = 98 284.

Skargi dotyczące - spraw karnych (41.7%), cywilnych (15.1%), prawa międzynarodowego i konstytucyjnego (15.5%), prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (14.9%), prawa administracyjnego i gospodarczego (11.8%).

Z tych niemal 100 000 skarg BRPO "podjęło" 32 224 spraw, a "rozpatrzyło" 11 094.

Rozwiązanie "oczekiwane przez wnioskodawcę uzyskano" w 2756 sprawach w tym 49 wniosków o kasację.

I tutaj dygresja;

zastanawia mnie powyższy eufemizm. Zgodnie z Art. 80 Konstytucji  - Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. A zgodnie z art. 8 & 1 Ustawy o RPO - podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania.

A więc zgodnie z prawem, RPO rozpatrując wnioski obywateli podejmuje czynności sprawdzające zasadność merytoryczną wniosku. Decyzja o zasadności czy bezzasadności wniosku musi zależeć więc od oceny faktów, a nie od „oczekiwań wnioskodawcy“. Te wszyscy wniokodawcy mają identyczne!

Wracając do statystyki, na ca 100 tys. próśb obywateli o pomoc (nawet jeżeli część jest ponawianą prośbą) BRPO pochylił się troszkę "głebiej" nad 1/3 spraw, a "rozpatrzył" z ogółu ca 11% i z tego ogółu, a tylko mniej niż 3% próśb obywateli uznał za zasadne!

Jeżeli BRPO zatrudnia (w przeliczeniu na pełne etaty) 277 osób, to pewnie ca 200 osób lub mniej faktycznie "rozpoznaje" prośby o pomoc.

200 osób X ca 1800 godzin przepracowanych rocznie = 360.000 godzin pracy.

Ale przecież BRPO nie tylko "rozpoznaje" skargi obywateli, ale też zajmuje przygotowaniem sprawozdań, wystąpień legislacyjnych, wniosków do instytucji państwowych, wnioskow do TK, wizytacją ZK, AŚ etc w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji, kontrolą np. przystosowania infrastruktury dla potrzeb niepelnosprawnych osób, kontrolą Policji, Straży Granicznej, Osrodków dla uchodźców, prowadzi akcje przyjmowania interesantów w terenie, musi przygotowac wystąpienia RPO na konferencjach, na wizyty zagraniczne, sprawozdania wymagane przez UE i oczywiście PR, itd itd.

Ile czasu poswięca BRPO na rozpatrywanie skarg obywateli? Przypuszczam, iż nie więcej niż 40% czyli przyjmuję ca 140 000 godzin rocznie.

W  tych 140 tys. godzin musi udzielić  pisemnej odpowiedzi na każdą prośbę ( zgodnie z ustawą o RPO) czyli minimum 62 400.  Zakladając przeciętnie tylko 3 godziny na zapoznanie się z prośbą, ewaluację i odpowiedź daje to 187 200 h pracy.

Tutaj czas przeznaczony na rozpatrywanie wniosków został przy moich załozeniach wyczerpany.

"Głębsze rozpatrywanie" tych 32 tys z haczykiem podjętych powinno zająć więcej czasu i przyjmuję tylko 4 godziny przeciętnie = 128 000 h pracy.

A te 11 tys skarg z haczykiem "podjętych" do rzeczywistego rozpatrzenia musi zajmowac conajmniej 2-3 dni (w sumie na różnych etapach) to ca 260. 000 godzin. A gdzie wywiedzenie kasacji co najlepszym specjalistom zajmuje dobre parę tygodni roboty, a tych RPO wywiódł w sumie 46.

Stąd konstatacja: nawet gdyby przyjąc, że RPO zatrudnia super-specjalistów i tytanów pracy, tej ilości skarg i wniosków o pomoc BRPO w liczbie ca 200 osób nie jest w stanie rozpatrzyć!  Brakuje mu minimum ca 435 tysięcy roboczogodzin!

I tutaj nasuwa się naturalny i oczywisty wniosek, cala ta statystyka przedstawiana w rocznym sprawozdaniu w Sejmie przez RPO, nie może być prawdziwa. A nasi przedstawiciele w Sejmie od dekad przyklepują to sprawozdanie i wszystko jest niby cacy.

A niestety wiedza fachowa specjalistów (znam z autopsji jakość pracy tych w od postępowań karnych) w tym urzędzie pozostawia wiele do życzenia, tak zreszta jak i profesjonalne maniery i stosunek do wnioskodawców.

Tragiczna prawda - RPO nie stoi na straży praw obywatela, jak gwarantuje Konstytucja, a chroni interesów urzędu,  na którego działania skarży się obywatel. Samo rozpatrywanie tych 11% - nie wiadomo wg jakich kryteriów wybranych wniosków do "rzeczywistego rozpatrywania" - w lwiej części polega na przesłaniu pisma do skarżonej instytucji z zapytaniem "czy to prawda, że obywatelowi X zrobiliście takie to a takie kuku"? Następnie po otrzymaniu odpowiedzi „ależ skąd to nieprawda“ wystarczy przepisanie odpowiedzi na firmowym papierze RPO. I voilà tout! Tadam! (Nawet jezeli ta odpowiedz jest absurdalna, a samo działanie instytucji rażąco i ewidentnie narusza prawa obywatela).

Zdaję sobie sprawę, że w tym miejscu wielu, być może większość może mi zarzucić, iż ta ocena jest krzywdząca, nieobiektywna czy absurdalna, a ja nie znam ani treści tych 100 000 000 wniosków, ani faktów, dokumentów etc.  

Śpieszę wyjaśnić, że zapoznałam się w ciągu kilku lat z dziesiątkami spraw, z którymi obywatele zwracali się do RPO o pomoc i wiele z nich dotyczyło nie prośby o kasację w sprawie skazania na dożywocie, czy wieloletnie więzienie, czy inne skomplikowane sprawy,  gdzie trzeba przestudiowac wielotomowe akta etc. Sprawy te dotyczyły prostych do zdeterminowania naruszeń praw człowieka i wolności.

Np. w prostej i ewidentnej sprawie rażącego naruszania prawa do obrony -  kiedy prosba o pomoc w dostepie do akt sprawy, którego odmawiał sąd okręgowy skazanemu odwołującemu się od wyroku, RPO odpowiedzial, że jest to sprawa administracyjna sądu i nic nie może(SIC!). Czy prawo do obrony może być administracyjną sprawą sądu? Ano dla fachowca RPO może! Na ponowiony wniosek RPO odpowiedział, ze przecież już ustosunkował się do wniosku i na "dalszą korespondencję" nie będzie wiecej odpowiadał!

Inny specjalista olał kompletnie wniosek o pomoc i nawet nie odpowiedział na wniosek, a na ponowiony uznał, iż wnioskodawca nie jest pokrzywdzonym, a tylko pokrzywdzony może składać wniosek, więc niech się odczepi. Tymczasem w ustawie o RPO stoi jak wół - Art. 9. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje:
 1) na wniosek obywateli lub ich organizacji, a nie tylko pokrzywdzonego.

Jeśli zas chodzi o wnioski o wywiedzenie kasacji w sprawach takiej wagi jak skazanie na dożywotnie więzienie, odpowiedż odmowna winna zawierać szczegółowe odniesienie się do zarzutów wnioskodawcy i uzasadnienie odmowy. Odpowiedż informująca o bezzasadności wniosku w dwóch czy trzech zdaniach jest jawnym pogwałceniem ustawy RPO! Uzasadnienie odmowy jest podstawą oceny przejrzystości działań tej instytucji.

Rzecznik ślubuje, iż każdą odpowiedż na wniosek obywatela poprzedzi bezstronnym, z największą sumiennością i starannością zapoznaniem się z argumentami  wnioskodawcy,  sprawdzeniem zasadności tych zarzutów poprzez zapoznanie się z dokumentami, aktami sprawy etc. Art. 14 Ustawy  o RPO -  po zbadaniu sprawy Rzecznik może:
 1) wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela. Określenie wyjaśnienie nie jest tożsame z określeniem poinformowanie.

Za to płacimy Rzecznikowi i specjalistom w Biurze RPO (przy pomocy których Rzecznik wykonuje swoje zadania).

Parę dni temu czytalam w Salonie24 kolejną historię wniosku do RPO[iv] - a oto cytat:
“…Szczegółowy wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację nadzwyczajną (G.N.) złożył w dniu 9 maja 2013 r. i adresat nie wystąpił do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o udostępnienie akt postępowania więc nie mógł zweryfikować obiektywnie dowodów…”

Abstrahując od kwestii oceny zasadności czy bezzasadności tego wniosku, pozostaje pytanie jak specjalista BRPO zdeterminował, że jest on bezzasadny, bez nawet pobieżnego zapoznania się z aktami sprawy?

Powyższy zarzut, powtarza się jak mantra w większości historii wnioskodawców, którzy „uzyskali rozwiązanie nieoczekiwane“!

Instytucja RPO jest dla setek tysięcy obywateli i ich rodzin ostatnią nadzieją na "sprawiedliwość", nadzieją, że instytucje państwa popełniają "błędy", działają bezprawnie, krzywdzą obywateli, ale jest przecież Rzecznik, ten pomoże. Ale ta ostatnia deska ratunku w morzu bezprawia jest spróchniała i zgniła jak cała reszta i rozpada sie w przy pierwszym kontakcie.

Zlikwidować! RPO jest jeszcze jedną instytucją utrwalającą bezprawie w Polsce, pod przykrywką !

A wracając do Jana Ptaszyńskiego

Apel!

Proszę podpisz petycję o jego ułaskawienie.

Twój głos jest na wagę ludzkiego życia.
Dla Ciebie to tylko dwie minuty.        
Dla Jana Ptaszyńskiego CAŁE życie!

Tutaj link:Więcej o sprawie J. Ptaszyńskiego [v]

i dramatyczny apel matki [vi]

wtorek, 22 października 2013

Marszałka, Sharon Stone, edukacja i potencjalni zmieleni


Najważniejszy news dnia a może nawet tygodnia!

 W nadwiślańskim dystrykcie  "wizyta wybitnej osobistości" podejmowanej przez wybitną  ( wybiła się kopiąc na metr w głąb i przesiewając) marszałkę Kopacz.


Niestety,  warchoły i szkodnicy mową nienawiści usiłowali zepsuć marszałce celebrowanie tego wielkiego wydarzenia,  domagając się jakiejś debaty na temat referendum i edukacji, która miała sie dzisiaj odbyć w Sejmie, a została wykasowana z programu. Ten marny milion z haczykiem jakichś bezczelnych rosczeniowców i karłów reakcji! Przecież na Pudelku, Hotplota, Plota (wszystkie pl)  newsy o tej wizycie "wybitnej osobistości" w Polsce  mają  już ponad 4 miliony kliknięć i  ponad 100 zalajkowało(!?).

"Wybitna osobistość" powiedziała w Sejmie, że jest zachwycona i Polską i marszałką - wspaniałą kobietą, niezwykłą,   pełną dobroci i najwyższych standardów moralnych. Uff...ślisko


"Wybitna osobistość" dała zresztą przypadkowo odpór mowie nienawiści warchołów i szkodników!!!

Oczywiście, pełna dobroci i najwyższych standardów moralnych marszałka nie zawracała głowy "wybitnej osobistości" opowieściami o praktyce  "mielenia" w Sejmie setek tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum.


Polecam blog mojego "internetowego brata" Adama Kłykowa - Blog weredyka

czwartek, 17 października 2013

Czekając na uchwałę pełnego składu Sądu Najwyższego w kwestii przenoszenia sędziów


Czekając na uchwałę pełnego składu Sądu Najwyższego w kwestii przenoszenia sędziów

Fundamentalną i wydaje się nie budzącą wątpliwości zasadą ustrojową dotyczącą sądownictwa powszechnego w Rzeczpospolitej jest to, iż osoba powołana przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego jest  uprawniona do orzekania wyłącznie  w sądzie wskazanym  w akcie powołania. Prezydent RP wyznacza w akcie powołania siedzibę sędziego, a tym samym terytorium, na którym powołany sędzia będzie sprawował władzę sądowniczą.

 Udzielając Ministrowi Sprawiedliwości prawa do przenoszenia sędziego w trybie art. 75 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) i delegowania sędziego w trybie art. 77 u.s.p., ustawodawca uczynił wyłom w zasadzie podziału władz, gwarantowanej w art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji RP.

Ustawodawca w przywołanych powyżej przepisach u.s.p. nie daje uprawnienia ministrowi do delegowania swoich obowiązków sekretarzowi stanu, ani podsekretarzowi stanu.

Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, iż w celu zrozumienia istotnego sensu znaczeniowego analizowanego przepisu i jego funkcjonalnego zakresu, wystarczające powinno być odwołanie się do wykładni językowej. Stosując to wskazanie - określenie Minister Sprawiedliwości użyte w kontekście – kto deleguje lub przenosi sędziego nie nastręcza trudności w zrozumieniu istotnego sensu funkcjonalnego. Przepisy te powinny być interpretowane ściśle i zawężająco, a nie rozszeżająco, bowiem chodzi tu o poszanowanie zasady ustrojowej - trójpodziału władzy. Jest to przecież uprawnienie dane MS – władzy wykonawczej, do wyjątkowej ingerencji w działanie władzy sądowniczej.

Tyle teorii.

W praktyce  zawartość Ustawy Zasadniczej jest  interpretowana dość swobodnie i “mniej więcej“  ściśle i zawężająco.

W Rzepie Agata Łukasiewicz w alarmującym artykule „Sędziego może przenieść tylko sam minister“, pisze, iż Ministerstwo Sprawiedliwości jest zaniepokojone konsekwencjami uchwały SN w sprawie Sygn. akt III CZP 3/13,  w której SN stwierdził, iż tylko minister  ma uprawnienia do przenoszenia sędziego do innego sądu. Tymczasem takie decyzje o przeniesieniu czy delegowaniu sędziego podejmuje sekretarz stanu w MS. I tak dzieje się od wejścia w życie Konstytucji 1997r, z krótką przerwą – trwającą aż prawie 4 miesiące w 2007r.

 Ta przerwa spowodowana była inną uchwałą SN z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 81/07[i], kiedy to uchwalono, iż delegować sędziego może   tylko minister. I ta uchwała SN wzbudziła niepokój Ministerstwa Sprawiedliwości, obawiającego się jak i dzisiaj, iż sprawy, w których orzekali sędziowie delegowani przez sekretarza stanu trzeba będzie powtarzać. Niepokój nie tylko ministerstwa, ale też  prokuratur i sądów szybciutko, bo już 14 listopada  tego samego roku, uspokoił sam Sąd Najwyższy.[ii] W nowej uchwale , tym razem w pełnym składzie SN zmienił zdanie i  stwierdził, iż takie uprawnienia ma również sekretarz stanu. Zainteresowani odetchnęli z ulgą.

Dwóch sędziów zgłosiło zdanie odrębne do tej uchwały – sędzia Mirosław Bączyk i sędzia Zbigniew Kwaśniewski. Natomiast sędziowie, którzy w lipcu byli zdania, iż delegować może tylko minister : Jacek Gudowski , Gerard Bieniek i  Elżbieta Skowrońska-Bocian zmienili zdanie.

To właśnie z tą uchwałą była zgodna obecna praktyka MS przenoszenia i delegowania sędziów przez sekretarzy i podsekretarzy stanu z upoważnienia ministra. Od 2009r. SN podobno potwierdził to stanowisko w ca 1400 z hakiem orzeczeniach. A ostatnio w roku 2012  Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 stycznia podkreślił, iż pogląd ten jest wiążący dla wszystkich sędziów SN.

Dlaczego akurat w sprawie III CZP 3/13, po 6 latach SN zmienił front? Samo to orzeczenie jest  wiażące  tylko w tej konkretnej sprawie, a obawy MS dotyczą ewentualnej zmiany stanowiska SN w innych sprawach orzeczonych od listopada 2007r. [iii]

Osobiście nie podzielam tych obaw. Chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie oczekuje od  SN rozpatrzenia ponownie 800 tys. spraw, w których zapadły orzeczenia tylko w ciągu ostatnich 10 miesięcy po reorganizacji sądów, tylko dlatego, że sędziowie nie mieli legitymacji do orzekania. I chyba nikt nie myśli, iż nasze kochane demokratyczne państwo prawa dopuści do takiej sytuacji, tylko dlatego, że miliony orzeczeń sądów od 1997r. ociążone bezwzględną przyczyną odwoławczą.

Mamy więc powtórkę z „rozrywki“ .

Wypowiedzi ministra Biernackiego nie pozostawiają żadnej wątpliwości w tej materii.
“…Za sprawowanie wymiaru sprawiedliwości odpowiadają sądy. Minister jedynie za organizację ich pracy. Jedynym, który może ten problem rozwiązać, jest Sąd Najwyższy. W interesie nie tylko sądów, ale przede wszystkim obywateli konieczne jest pilne podjęcie uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego, mającej moc zasady prawnej, wiążącej inne sądy…”

Czekamy więc na uchwałę pełnego składu Sądu Najwyższego! W 2007r czekaliśmy tylko 4 miesiące.

Gdyby SN aluzju nie paniał, Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o wydanie orzeczenia interpretującego art. 75 i art. 77 u.s.p.

O ile orzecznictwo SN w kwestiach delegacji i przeniesień sędziów przez MS było jednolite i stabilne, abstrahując od kwestii konstytucyjności czy niekonstytucyjności tychże,  orzecznictwo tego sądu w sprawach legitymacji delegacji wydawanych przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych przedstawia się zgoła innaczej. A art. 77 u.s.p przewiduje również takie delegacje. Decyzje prezesów sądów w tej kwestii uzależnione są od zgody na delegowanie sędziego przez  Kolegia w tych sądach.

W przypadku tych delegacji Sąd Najwyższy w części swoich orzeczeń zaskakująco niefrasobliwe i nonszalancko traktuje zasady ustrojowe trójpodziału władz i przepisy prawa gwarantujące przestrzeganie tych zasad.
Ale o tym w następnej notce.
[iii] http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/739840,biernacki-orzeczenia-sadowe-do-uniewaznienia.html

sobota, 12 października 2013

Pieniacze sądowi czy zrobieni na szaro? – polemika z komentatorem Salonu 24Nie wiem kim jest i jaką profesję reprezentuje komentator  Salonu 24 występujący pod pseudonimem Skrzyp1. Sądząc po aktywności komentatorskiej, interesuje się zagadnieniami prawnymi. Często też w swoich komentarzach bardziej emocjonalnie i z pomocą kazuistyki. niż z pomocą logiki i merytorycznie, broni stanu sędziowskiego i prokuratorskiego. Stąd pewnie biorą się przypuszczenia, iż Skrzyp1 jest  sędzią lub ewentualnie prokuratorem.

Ostatnio pod tekstem Adama Kłykowa,[i] Skrzyp1 zmieścił komentarz, który jako żywo przypomina PR korporacji prawniczych. Ani to nowe ani oryginalne - kwalifikowanie a priori tych, którzy mają podstawy do podważania  podstaw prawnych czy merytorycznych ustaleń prokuratur i sądów w ich sprawach,  jako niezadowolonych z orzeczeń sądów, roszczeniowców, niezrównoważonych  psychicznie, pieniaczy itp.  

 Zastępy złotoustych PR-owców większego kalibru, do perfekcji opanowały posługiwanie się erystyką, sofizmatami i retoryką, aby wtłoczyć w mózg „przeciętnego człowieka“ dowolną bajkę o dzielnych  prokuratorach  i nieskazitelnego charakteru sędziach... Skrzyp1 jeszcze nie  z tej ligii.

Nazwanie Adama Kłykowa podręcznikowym i typowym pieniaczem, a w post scriptum komentarza zrewidowanie tego stanowiska i pieszczotliwe zmodernizowanie tej „kwalifikacji“ na skrzywionego pieniacza z poważnymi zaburzeniami w postrzeganiu rzeczywistości, to delikatnie mówiąc trochę przesada.

Określenie ‚pieniacz‘ dawniej  dotyczyło osoby, która lubi się procesować z byle powodu i najczęściej o błahe sprawy. Stąd synonimy tego określenia; kłótnik, awanturnik, pasjonat, piekielnik, furiat, impetyk, choleryk, nerwus, impertynent, zadziora, kogut, hucpiarz, zacietrzewieniec. Historyk J. Geresz uważa, iż „...pieniactwo jest wyrazem skrajnego indywidualizmu polskiego (…) jest elementem stereotypu Polaka, a jego źródeł szukać należałoby w historii szlacheckiego stanu...“. Określenie to w tamtych –znaczy szlacheckich – czasach, nie oznaczało ani niedorzecznego zachowania, ani osoby z poważnymi zaburzeniami w postrzeganiu rzeczywistości, ani też zachowania wynikającego z niskich pobudek.

Dopiero od kilkudziesięciu lat, ‘pieniacz’ kojarzy się zdecydowanie pejoratywnie, bowiem współczesna definicja tego określenia daleko odbiegła od tej z przeszłości.

Łatkę pieniacza przyczepiają dzisiaj chętnie m.in. sędziowie, prokuratorzy,  MS, KRS a nawet RPO i inne organy administracji państwowej każdemu, kto im się „narazi“ domagając się rozpatrzenia sprawy czy skargi zgodnie z przepisami prawa i  na podstawie faktów, ponawiając te żądania i często odwołując się do instancji wyższych czy nadrzędnych.

 Innymi słowy twierdzenie a priori, iz wszystkie wymienione instytucje, a także wszyscy sędziowie i prokuratorzy są nieomylni, zawsze mają rację, nigdy rażąco nie naruszają przepisów prawa itp, a poddający w wątpliwość czy (o zgrozo) kontestujący ten aksjomat, to osobnik mający chorobliwą skłonność dochodzenia urojonych krzywd - tworzy współczesną definicję pieniactwa.

Skrzyp1 twierdzi, iż zwykłego pieniacza, “rozróżnia “od „rozsądnego człowieka“ po ilości urzędników czy
sędziów, czy też ile instancji rozpatrywało sprawę. Rozsądny człowiek to wg komentatora taki, który powinien zrozumieć, że jeżeli kolejno, kilka razy „grupa, być może nawet 10 osób“ rozstrzygnęła jego sprawę negatywnie, to muszą mieć rację. I muszą mieć rację, bowiem w końcu są to specjaliści w swojej dziedzinie, szkoleni przez wiele lat. Natomiast zwykły, podręcznikowy pieniacz, dalej upiera się przy swoim, nie chce przyznać, że nie ma racji i (o zgrozo) nawet wieloletnie wyszkolenie sędziów (specjalistów w swojej dziedzinie) nie ma wpływu na jego przekonanie.

Z tym  rozumowaniem Skrzypa1 można byłoby się zgodzić, gdyby w tej definicji pieniacza nie zapomniał o jeszcze jednym warunku – merytorycznej zasadności lub jej braku w „niezadowoleniu“ i upartym  skarżeniu pieniacza.

Bo przecież absurdem jest twierdzenie, iż tylko ilość urzędników czy sędziów, czy ilość instancji, w  których  sprawa była rozpatrywana z takim samym wynikiem, jest jedynym kryterium słuszności rozstrzygnięcia.

Jak w takim razie wyjaśni Skrzyp1 takie przypadki:
Ø   sprawa była rozpatrzona negatywnie dla pieniacza przez grupę conajmniej 10 osób ( w dwóch instancjach SO i SA) aby w SN kasacja została uznana i sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia?
Ø   Albo sprawa rozpatrzona negatywnie przez conajmniej 15 osób (w dwóch instancjach SO i SA, kasacja w SN), a ETPC stwierdza naruszenie zasad rzetelnego procesu - art. 6 Konwencji?
Ø   i sprawa pieniacza rozpatrywana przez przez grupę  conajmniej 50 osób, specjalistów w swojej dziedzinie - prawo karne, kilkanaście z tych osób z tytułami naukowymi,  szkoleni więc  przez wiele lat. Ta grupa osób minus 5, w postępowaniach sądowych i rozpatrując skargi, prośby o wywiedzenie kasacji etc. podtrzymywała ustalenia i wyrok sądu meriti. A sąd ten udowodnił, iż zabójstwa dokonano powiedzmy 1 stycznia, a następnie ofiara była przetrzymywana i torturowana(zombi, czy z martwych wstał ?) i zamordowana (jeszcze raz?) 23 lutego. Z tych 50 osób z hakiem, tylko 5 osób (SN I kasacja) „zauważyło“ ten absurd, co nota bene na nic się zdało, ponieważ następne osoby w ponownym postepowaniu olały zalecenia SN co do dalszego postępowania jak i zapatrywania prawne tegoż sądu  i twierdziły, iż ustalenia faktyczne sądu meriti są prawidłowe i zgodne z zasadmi logiki, posiadanej wiedzy i zdrowego rozsądku(sic).

w związku z tym ostatnim przykładem i w doktrynie  w Polsce, jak i w Europie i na świecie uważa się, iż: udowadniany fakt uznaje się za udowodniny wtedy, kiedy każdy normalny, przeciętnie inteligientny, doświadczony człowiek, zostanie przekonany ponad wszelkie rozsądne wątpliwości, że ten fakt jest zgodny z rzeczywistościa.  

Czyli ocena dowodów i ustalenie stanu faktycznego podczas procesu w sądzie nie jest zadaniem wymagającym posiadania jakiejś tajemnej i niedostępnej zwykłym śmiertelnikom wiedzy czy też wykształcenia prawniczego. Twierdzenie, iż „sędziowie, czyli osoby specyficznie wykształcone, wyselekcjonowane i doświadczone“ mogą tylko podołać temu zadaniu jest  fantazją. Fakt, jakże przydatną i poręczną, zamiast uzasadniania absurdów, które wiadomo, że są niemożliwe, wystarczy powołać się na (zaiste) specyficzne szkolenie przez wiele lat i prawiczą wiedzę, której „niewyselekcjonowani“  nie są w stanie posiąść i szafa gra.

Tak na marginesie; co w takim razie z tymi miliardami ludzi, ktorzy żyją w krajach, gdzie obowiązuje common law i dowody ocenia ława przysięgłych, a nie sędzia?

i jeszcze jedna dygresja. Nie dalej jak pół roku temu b. wiceminister sprawiedliwości, dr hab. Michał Królikowski  powiedział:
 “ mając akt oskarżenia, (sędziowie) mentalnie angażują się, żeby tak długo szukać dowodów, aż znajdą tezy na jego poparcie (...) Sami sędziowie zresztą twierdzą, że bardzo często angażują się w ratowanie aktu oskarżenia i tak prowadzą postępowanie, żeby usunąć ewentualne jego braki. I to jest właśnie powód, że zapada 92 proc. wyroków skazujących, a tak mało jest wyroków uniewinniających " 

Czy to  też “pieniacz”?

Uwaga: eufemistyczne określenie “tak długo szukać dowodów, aż znajdą tezy na jego poparcie” w rzeczywistości oznacza zwyczajne „produkowanie“ dowodów. A faktycznie odsetek wyroków skazujących osiąga około 97 - 98 %. a nie 92%. Ale i tak to oświadczenie byłego wiceministra MS jest nadspodziewanie uczciwie przedstawia polskich sędziów.

To Skrzyp1 ma poważne zaburzenia  w postrzeganiu rzeczywistości, a nie autor komentowanego tekstu!

Nie (s)postrzegł rzeczony komentator, iż coraz głośniej i otwarciej mówi się o pomyłkach, błędach i niedoróbkach sędziów i prokuratorów, o zapaści wymiaru sprawiedliwości, o bezprawiu w Polsce.  Trąbią media mainstream i media drugiego obiegu, nawet „autorytetom“ wymsknie sie tu i tam,  wrą dyskusje w Internecie, możemy obejrzeć przykłady niemal codziennie w TV - Państwo w państwie, Uwaga, Interwencja  i inne, plus wiadomości. Nie tylko pokrzywdzeni (zwani przez korporacje prawnicze pieniaczami) i ich rodziny, ale i Polacy, którzy nigdy nie mieli spotkania trzeciego stopnia z wymiarem sprawiedliwosci, powoli zaczynają sobie zdawać sprawę z powagi sytuacji.

Oliwy do ognia dolało Forum Obywatelskiego Rozwoju wraz z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zorganizowali  9 lipca 2012r. na UW konferencję połączoną z prezentacją raportu – „Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce“ - autorstwa Łukasza Chojniaka i Łukasza Wiśniewskiego.[ii]

…Łącznie przeanalizowano 119 spraw rozpoznanych przez sądy z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (ze 171 wytypowanych – nie wszystkie akta były dostępne), z czego w 68 sprawach stwierdzono niesłuszne skazanie. Już te dane, obejmujące sprawy rozpoznane jedynie przez sądy z apelacji poznańskiej, dowodzą, że liczba niesłusznych skazań w całej Polsce (11 apelacji) musi być zdecydowanie większa niż liczba spraw, w których zasądzono odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie…”

To jest ca. 57% badanych spraw gdzie  udowodniono niesłuszne skazania!

W dyskusji na konferencji przedstawiającej raport nie było miejsca na podnoszenie kwesti tysięcy faktycznie niewinnych, niesłusznie skazanych prawomocnymi wyrokami. W świetle prawa ich wyroki są słuszne, (najczęściej potwierdzone kontrolą apelacyjną i nieudaną kasacją) a ich zarzuty to „subiektywne odczucia, do których mają prawo” w najlepszym wypadku. Oczywiście są i inne warianty - mogą też wynikać z “zaburzeń psychiatrycznych„ skarżących, a także z „pieniactwa i “wyjątkowej roszczeniowości“, i „zwykłego niezadowolenia z wyroku“.

I autorzy raportu doskonale zdają sobie sprawę z istnienia takich przypadków, a  ich badania to tylko czubek góry lodowej.

“..,Mamy natomiast przekonanie, iż duża część spraw, w których zaistniała pomyłka sądowa, pozostaje w ogóle niedostrzeżona, skoro często usuwanie takich błędów, co stwierdziliśmy podczas badań, dzieje się na skutek ich zupełnie przypadkowego dostrzeżenia i wszczęcia procedury kasacyjnej lub wznowieniowej, nierzadko przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego. Ile takich spraw wciąż pozostało niezauważonych i funkcjonuje w obrocie prawnym – nie wiadomo…“

Na zakończenie, odniosę się do jeszcze jednej manipulacji Skrzypa1 w jego komentarzu:  kiedy zarzucił autorowi twierdzenie, że istnieje "spisek w którym siedzi masa urzędników, wielu sędziów - w tem prezes sądu apelacyjnego. I wszyscy oni tylko kombinują jak mu zaszkodzić, spać po nocy nie może ta armia urzedniczo-sędziowska bo układa plany jak tu Adamowi Kłykow dopiec."

Nie z nami te numery Skrzyp1, miast rzeczowych argumentów i rzetelnej polemiki, robienie z interlokutora durnia? To stary i prymitywny numer. Przecież kazdy przeciętnie inteligentny człowiek wie, że to nie nazywa się spisek, a zwyczajna solidarnośc zawodowa,  innaczej „ręka rękę myje“ czy „kruk krukowi oka nie wykole“. Opisali tę przypadłość dużo bardziej elegancko Łukasz Chojniak i Łukasz Wiśniewski we wskazanym powyżej Raporcie:

“…Przyjmując, że przyczyna niesłusznych skazań – co do zasady – leży w słabości ludzkiej pracy i oceny materiału dowodowego, w przypadku zawinionych błędów nie istnieje – w praktyce – realny system prewencji, przejawiający się choćby w skorzystaniu w przypadku oczywistych naruszeń prawa przez sąd, z dyscyplinującej instytucji wytyku, zarezerwowanej tak dla sądów odwoławczych, jak i dla Sądu Najwyższego. W sprawach, w których orzeczono przykładowo kary powyżej górnego zagrożenia ustawowego, a więc z rażącą, oczywistą obrazą prawa, nie stwierdziliśmy skorzystania z instytucji wytyku. Nie chodzi o zatem o karanie sędziów, obrońców czy prokuratorów w każdym przypadku, gdy w danej sprawie zaistnieje przypadek niesłusznego skazania, ale jeśli doszło do niego na skutek zawinionych działań profesjonalnego uczestnika postępowania, odpowiedzialność dyscyplinarna, a także odszkodowawcza nie powinny być tylko iluzoryczne. Jeśli przyczyną niesłusznego skazania jest najczęściej ludzki błąd, to brak mechanizmów wdrażających realną odpowiedzialność za popełnione błędy z pewnością zwiększa skalę tego zjawiska…“

…Gdyby pokusić się o próbę wskazania jednej głównej przyczyny pomyłek sądowych skutkujących niesłusznym skazaniem, to w pierwszej kolejności należałoby wskazać na niekompetencję po stronie profesjonalnych uczestników postępowania. Zdajemy sobie sprawę z wyrazistości tej oceny, ale niekiedy jest ona konieczna. Oczywiście, dalecy jesteśmy od generalizacji i ujawnione przez nas przykłady nie świadczą o całym środowisku sędziów, adwokatów czy prokuratorów, ale dobitnie wskazują jednak, że profesjonaliści mylą się niekiedy w sposób niedopuszczalny, co wywołuje daleko idące negatywne skutki. Wskazywanie tych przykładów ma na celu dążenie do ich ograniczenia w praktyce wymiaru sprawiedliwości, choćby nawet stanowiły one margines…”

Mam nadzieję, że Skrzyp1 nie jest sędzią![i] http://adam-klykow.salon24.pl/540263,prawosc-sedzi-zony-prokuratora
[ii] http://www.for.org.pl/pl/misja-for